Jätepolttoaineiden laadun skannaus

Jätteenpolttolaitokset polttavat kiinteää yhdyskuntajätettä, joka on kerätty kotitalouksista tai teollisuudesta. Polttoaineesta on yleensä pyritty lajittelemaan muuten hyödynnettävät jätteet, kuten esimerkiksi vaaralliset aineet, lasit, metallit, keräyskartonki ja – paperi. Laitosten tavoitteena on vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja tuottaa energiaa mahdollisimman tehokkaasti.

Inray on mitannut useiden kymmenien erityyppisten kiinteiden polttoaineiden laatua aina biopolttoaineista kierrätyspolttoaineisiin. Äskettäin tutkimme yhdyskuntajätepolttoaineiden laatua. Tavoitteena oli selvittää kuinka hyvin Inrayn menetelmä pystyy mittaamaan jatkuvatoimisesti tiettyjä epäpuhtauksia kuten lasia ja alumiinia. Vaikka jätteenpolttolaitoksissa on varauduttu huonolaatuisiinkin polttoaineisiin, aiheuttaa osa vierasaineista ylimääräisiä käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Mittaustulokset osoittavat, että Inrayn mittausjärjestelmällä on mahdollista tunnistaa lasia ja alumiinia myös erittäin heterogeenisesta jätepolttoaineesta. Tunnistamisen tarkkuus riippuu useista tekijöistä, mutta jo pelkästään suhteellisia tuloksia voidaan käyttää laatupalautteen antamiseen ja jätteenkäsittelytoimintojen parantamiseen.