Inray erhåller 1,2 miljoner från Europeiska kommissionen för effektivering av bioenergiproduktion

Den Europeiska kommissionen har beviljat Inray finansiering på ca. 1,2 miljoner euro från programmet Horisont 2020 för demonstration av OPTIFUEL-systemet, vilket är avsett för effektivering av produktionen i biokraftverk. OPTIFUEL-systemet grundar sig på Inrays röntgenmätning i realtid, med vilket bränslekvaliteten mäts i de olika skedena under processen vid Turun Seudun Energiatuonto kraftverk, samt ett pappersbruk i Storbritannien. Målsättningen är att optimera produktionsprocessen för energi genom en effektivare styrning av bränslet.

Den centrala utmaningen vid produktion av bioenergi är variationerna i bränslekvaliteten. Biobränslen kan innehålla 15-80% vatten och upp till en femtedel icke brännbart material. I värsta fall är lastens energi-innehåll lägre än den mängd energi, som används till bearbetning och transport. Dessa laster av undermålig kvalitet, orsakar kostnader och utmaningar för driften av kraftverket. Ifall kraftverken har tillgång till kvalitetsinformation i realtid, är det möjligt att i förväg vidta behövliga åtgärder och minska på tilläggskostnaderna.

“Inray har i nära samarbete med kunderna utvecklat ett kvalitetsmätningssystem som ersätter systemen baserade på provtagning. Systemet pilottestades för första gången vid kraftverket Etelä-Savon Energia år 2011. Idag använder inhemska kraftverk systemet i sin produktion. Den beviljade EU-finansieringen möjliggör utvecklingen av systemet till en ny nivå, samt påskyndar utförsel till globala marknader.”, berättar vd Janne Kovanen.

Tilläggsinformation: Janne Kovanen, +358 44 967 7927

Inray Oy utvecklar kontinuerligt fungerande röntgenmätsystem samt verktyg för produktionsoptimering, speciellt för behoven inom energiproduktion. Företagets huvudprodukt är INRAY FUEL kvalitetsmätningssystemet, med hjälp av vilket kunderna erhåller inbesparingar i produktionskostnaderna och förminskar utsläppen från verksamheten. www.inray.fi

Turun Seudun Energiantuotanto Oy har som uppgift att kostnadsmedvetet och effektivt ombesörja produktionen av basenergi för Åbo-området genom en mångsidig produktionskapacitet. Delägare i företaget är Fortum (49,5%), Turku Energia (39,5%) och städerna Reso (5%), Nådendal (3%), S:t Karins (3%). www.tset.fi

Horisont 2020 är Europeiska unionens åttonde ramprogram, vilket har som syfte att stödja och sporra forskning inom det europeiska forskningsområdet. Horisont 2020 programmet pågår under perioden 2014-2020, och erbjuder finansiering med nästan 80 miljarder euro. Målsättningen med programmet är att driva ekonomisk tillväxt och skapa nya jobb i Europa, samt säkra de europeiska företagens globala ställning. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

EU flag

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 733664