Inray levererar kvalitetsmätningssystemet för bränslen till Etelä-Savon Energia

Foto: Etelä-Savon Energia Oy

På Etelä-Savon Energias kraftverk i Pursiala produceras årligen cirka 200 GWh el, cirka 400 GWh fjärrvärme och cirka 20 GWh industriånga. Som bränsle används i huvudsak skogsenergiträ, träspill från industrin och bränntorv. På kraftverket är har man som bäst på gång en förnyelse av mottagandet av bränsle, och i och med det tas en realtidsmätning av kvaliteten på bränslet i bruk på anläggningen hösten 2017.

Kvalitetsmätningssystemet för bränslen, som är baserat på röntgenteknologi, mäter i realtid och per last fuktigheten och orenheterna i bränslet. Metoden gör det möjligt att bestämma energiinnehållet i bränslelasten genast efter att lasten har lastats av. När kraftverket och bränsleleverantörerna har tillgång till realtidsinformation om kvaliteten, är det möjligt att vidta förebyggande åtgärder också för bränslen med dålig kvalitet och att minska de extrakostnader som de orsakar.

Under de senaste åren har motsvarande mätsystem levererats till ett flertal kraftverk. Följden har varit ett renare bränsle med jämnare kvalitet – kraftverkens energieffektivitet har alltså förbättrats. Inbesparingar har också gjorts vad gäller kostnaderna för användning och underhåll av apparater för bränslebehandling, behandlingen av aska, personalens arbetstider på kraftverket och analyskostnader.

Mer information: mika.muinonen@inray.fi